បន្ទប់គេងបឋមស្រងូតស្រងាត់

នៅក្នុងបន្ទប់គេងបឋមនេះជញ្ជាំងក្រៅពណ៌សរួមបញ្ចូលជាមួយក្តារពណ៌ប្រផេះដែលមានពណ៌ប្រផេះដែលមានរាងសំប៉ែតល្អដូចជាក្រណាត់គ្រែទន់ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសបន្ធូរអារម្មណ៍ពិតប្រាកដ។ ការបំភ្លឺសហសម័យក៏ដូចជាការទស្សនាពណ៌នៅលើខ្នើយដែលសង្កត់សំឡេងក៏ដូចជាក្រពះរក្សាកន្លែងទំនេរពីអារម្មណ៍ដែលមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *