តំបន់អង្គុយក្លូន

មួយ chandelier បុរាណមួយកញ្ចក់កញ្ចក់ក៏ដូចជា vearh បុរាណផ្តល់ឱ្យជាន់ដ៏សំខាន់នេះគឺជារូបរាងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ អ្នកមានខ្លឹមសារចង្វាក់ភ្លេងដិត – ទទួលបានដោយម្ចាស់ផ្ទះនៅលើកោះអាន់ឌូបេករបស់កេពីបេកគឺជាការបន្ថែមដែលមិននឹកស្មានដល់ដែលរក្សាចន្លោះពីការលេចចេញពីការលេចចេញ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *