បន្ទប់ទឹកដែលមានពណ៌ប្រផេះ

ស៊ុមធាតុនៃស៊ីមេទ្រីនេះដែលមើលបឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក Muskoka ដ៏ចម្រាញ់នេះ។ ខ្ទមនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Bellermere ដោយម្ចាស់ផ្ទះ Cory និង Catherine Francisco ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Inskoka Living Interiors ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *