ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរប្រើផលិតផលសម្អាតធម្មជាតិ household តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលធនធានផ្លាស់ប្តូរ?

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលធនធានផ្លាស់ប្តូរ?

ដោយ
PMP បានបញ្ជាក់

©
សីហា 10, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *